நினைவுகளில்

திரு.இளையதம்பி சிவானந்தன்   (கண்ணீர் அஞ்சலி ) திரு.இளையதம்பி சிவானந்தன் (கண்ணீர் அஞ்சலி )கல்லூரியின் முன்னாள் அதிபர் அமரர் இளையதம்பி சிவானந்தன் அவர்களுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி